Понеділок, Березень 27

Фінансова стійкість – головний стан підприємства

Фінансова стійкість є головною характеристикою фінансового стану будь-якого підприємства. Особливістю функціонування в умовах ринкової економіки є динамічність та мінливість оточуючого середовища. Кон’юнктура ринку, природно-кліматичні фактори, політична ситуація у світі, ресурсна забезпеченість бізнесу й вартість засобів виробництва, законодавчі, зокрема податкові, умови діяльності, соціально-психологічні чинники життя суспільства, уподобання споживачів завжди змінювалися та будуть продовжувати змінюватися.

Тому змінюються і внутрішні умови господарювання підприємства: склад і кваліфікація працівників, правова форма організації бізнесу, організаційна структура і структура управління, асортимент продукції, її якість тощо.

Менеджмент допомагає підприємствам знаходити нові, більш ефективні види бізнесу, запроваджувати прогресивні технології управління. Така ситуація сприяє зміцненню окремих підприємств, підвищує їхні конкурентні позиції на ринку і здатність генерувати прибуток, поліпшує умови праці робітників, добробут власників тощо.

Господарюючі суб’єкти, які неспроможні вчасно пристосуватися до змін, втрачають власний потенціал, конкурентні переваги, стають збитковими і найчастіше банкрутують. Виживає і розвивається лише сильний господарник. Така здатність до виживання і розвитку і є фінансовою стійкістю підприємства.

Фінансова стійкість господарської діяльності – це здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватись, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів у мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі та підтримувати інвестиційну привабливість. Стурктура джерел фінансування підприємства та забезпечення оптимальних пропорцій між власним і позиковим капіталами є основними характеристиками фінансової стійкості підприємства. До них також можна віднести:

  • раціональність розміщення залучених коштів у активах підприємства;
  • оптимальність співвідношень між активами і пасивами підприємства, завдяки яким,забезпечується платоспроможність та привабливість для потенційних інвесторів;
  • здатність отримувати прибутки й забезпечувати у такий спосіб відшкодування інтересів кредиторів та зростання капіталу власників.

Для поглиблення аналізу фінансової стійкості обчислюють запас фінансової міцності та визначають точку беззбитковості (маржинальний аналіз), використовують результати оцінювання структури активів і джерел фінансування капіталу, а також здійснюють аналіз покриття. Показники оцінювання фінансової стійкості є найбільш розповсюдженими серед фінансових коефіцієнтів, вони тією чи іншою мірою включаються в усі методики фінансової та загалом управлінської діагностики.

Comments are closed.

Send this to a friend